17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

cave

hang động (tự nhiên)

Xóa

site

điạ điểm

Xóa

accept

nhận, chấp nhận, chấp thuận

Xóa

altitude

độ cao

Xóa

request

thỉnh cầu, yêu cầu

Xóa

resume

bắt đầu lại, lại tiếp tục

Xóa

persuade

thuyết phục

Xóa

wonder

kỳ quan

Xóa

campfire

lửa trại

Xóa

excursion

chuyến tham quan

Xóa

pagoda

chùa chiền

Xóa

permission

sự cho phép, sự chấp nhận

Xóa

picturesque

đẹp như tranh

Xóa

waterfall

thác nước

Xóa

mango

quả xoài

Xóa

confirm

xác nhận

Xóa

ideal

lý tưởng

Xóa

cheap

rẻ