Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

AN EXCURSION - READING AND WRITING

học từ vựng

0%

Từ cần học

cave

/keɪv/

hang động (tự nhiên)

site

/saɪt/

điạ điểm

a site for a new school

accept

/əkˈsept/

nhận, chấp nhận, chấp thuận

accept a gift

altitude

/ˈæl.tɪ.tʃuːd/

độ cao

request

/rɪˈkwest/

thỉnh cầu, yêu cầu

resume

/rɪˈzjuːm/

bắt đầu lại, lại tiếp tục

resume one's spirits

persuade

/pəˈsweɪd/

thuyết phục

persuade somebody to do something (into doing something)

wonder

/ˈwʌn.dər/

kỳ quan

the children watched the conjurer in silent wonder

campfire

/ˈkæmp.faɪər/

lửa trại

excursion

/ɪkˈskɜː.ʃən/

chuyến tham quan

pagoda

/pəˈɡəʊ.də/

chùa chiền

permission

/pəˈmɪʃ.ən/

sự cho phép, sự chấp nhận

with your kind permission

picturesque

/ˌpɪk.tʃərˈesk/

đẹp như tranh

a picturesque fishing village in the bay

waterfall

/ˈwɔː.tə.fɔːl/

thác nước

mango

/ˈmæŋ.ɡəʊ/

quả xoài

confirm

/kənˈfɜːm/

xác nhận

confirm somebody's statements

ideal

/aɪˈdɪəl/

lý tưởng

it's an ideal place for a holiday

cheap

/tʃiːp/

rẻ

the cheap seats in the theatre

Chọn tất cả