Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

AN EXCURSION - SPEAKING & LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

destination

/ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/

điểm đến

Tokyo is our final destination

grassland

/ˈɡrɑːs.lænd/

đồng cỏ, bãi cỏ

boat

/bəʊt/

thuyền

a rowing boat

picnic

/ˈpɪk.nɪk/

buổi dã ngoại

spacious

/ˈspeɪ.ʃəs/

rộng rãi

a very spacious kitchen

tour

/tʊər/

chuyến đi dạo, cuộc đi dạo

a round-the-world tour

delicious

/dɪˈlɪʃ.əs/

thơm ngon

a delicious flavour

glorious

/ˈɡlɔː.ri.əs/

rực rỡ, lộng lẫy

a glorious victory

guitar

/ɡɪˈtɑːr/

đàn ghi-ta

peaceful

/ˈpiːs.fəl/

yên bình

peaceful co-existence

refreshments

/ri'fre∫mənt/

đồ ăn thức uống

toilet

/ˈtɔɪ.lət/

nhà vệ sinh, toa-lét

exit

/ˈek.sɪt/

cửa ra, lối ra

how many exits are there form this cinema?

occupied

/ˈɒk.jə.paɪd/

Đã có người, đang có người sử dụng

this table is already occupied

suffer

/ˈsʌf.ər/

chịu, bị; trải qua

do you suffer from headaches?

Chọn tất cả