Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
The platform of the Portsbridge station is full of people.
Sân ga Portsbridge đang có rất nhiều người.
They're waiting for an important visitor - the Queen.
Họ đang chừ đợi một người đặc biệt ghé thăm -- Nữ Hoàng.
They're expecting her to arrive soon.
Họ đang mong bà mau đến.
She's going to open a new secondary shool - Portsbridge Comprehensive.
Bà sẽ mở một trường học mới - trường cấp hai - Portsbridge Comprehensive.
The Mayor's secretary is telling him about the plans for the day.
Thư ký của thị trưởng đang nói với ông về các kế hoạch trong ngày.
She'll be here soon.
Bà ấy sẽ đến đây sớm thôi.
We'll wait until we see the train.
Chúng ta sẽ chờ cho đến khi thấy tàu tới.
When the train stops, the band will start playing.
Khi tàu dừng, ban nhạc sẽ bắt đầu chơi.
Your son will give her some flowers when she gets off the train.
Con trai ngài sẽ trao cho bà ấy hoa khi bà ấy xuống tàu.
You'll make a speech before she leaves the station.
Ngài sẽ phát biểu trước khi bà ấy rời khỏi nhà ga.
As soon as she arrives at the school, the children will begin cheering.
Ngay khi bà ấy đến trường, bọn trẻ sẽ bắt đầu hò reo chào mừng.
After she opens the school, we'll go to the Town Hall.
Sau khi bà mở trường, chúng ta sẽ đi vào Toà nhà Chính của thị trấn.
When she gets to the Town Hall, you'll make another speech.
Khi bà đi vào, ngài sẽ có một bài phát biểu khác.
After you make the speech, we'll have lunch.
Khi ngài phát biểu xong, hcúng ta sẽ ăn bữa trưa.
Before she leaves Portsbridge, you'll give her a present from the town.
Trước khi bà ấy rời Portsbridge, ngài sẽ tặng bà một món quà từ thị trấn của chúng ta.
Học câu