Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

platform

/ˈplæt.fɔːm/

sân ga

the concert platform

visitor

/ˈvɪz.ɪ.tər/

khách, người đến thăm

speech

/spiːtʃ/

bài diễn văn, bài nói, lời nói, khả năng nói

man is the only animal that has the faculty of speech

present

/ˈprez.ənt/

món quà

everybody present welcomed the decision

Chọn tất cả