Atomic

TOEFL (NEW)

ANCIENT LIFE

học từ vựng

0%

Từ cần học

cover

/ˈkʌv.ər/

bao phủ, che phủ

cover the table with a cloth

adjacent

/əˈdʒeɪ.sənt/

kế bên, lân cận

we work in adjacent rooms

compress

/kəmˈpres/

nén chặt

compressed air

gut

/ɡʌt/

ruột, nội tạng

integral

/ˈɪn.tɪ.ɡrəl/

tích hợp

the arms and legs are integral parts of the human body

overlap

/ˌəʊ.vəˈlæp/

chồng lên, gối lên

the tiles on the roof overlap one another

retain

/rɪˈteɪn/

vẫn có

dykes ratain the river water

seep

/siːp/

rỉ ra

oil is seeping out through a crack in the tank

structure

/ˈstrʌk.tʃər/

cấu trúc, kết cấu

rules of sentence structure

petrifaction

/,petri'fæk∫n/

sự hóa thạch

object

/ˈɒb.dʒɪkt/

đồ vật, vật thể

glass, wooden and plastic objects

version

/ˈvɜː.ʃən/

phiên bản

there were contradictory version of what the President said

mud

/mʌd/

bùn, đất ướt nhão

my shoes are covered (plastered) in (with) mud

ancient

/ˈeɪn.ʃənt/

cổ xưa, cổ đại

ancient civilizations

layer

/ˈleɪ.ər/

lớp, tầng

a layer of dust on the furniture

feasible

/ˈfiː.zə.bəl/

khả thi

a feasible scheme

organic

/ɔːˈɡæn.ɪk/

hữu cơ

organic disorders

mineral

/ˈmɪn.ər.əl/

khoáng chất, khoáng sản

scientific

/ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/

có tính khoa học

scientific research

ash

/æʃ/

tàn tro

Chọn tất cả