Atomic

TOEFL (NEW)

ANTHROPOLOGY

học từ vựng

0%

Từ cần học

assimilate

/əˈsɪm.ɪ.leɪt/

đồng hóa

some foods assimilate (are assimilated) more easily than others

cremation

/krɪˈmeɪ.ʃən/

sự hỏa táng

domesticate

/dəˈmes.tɪ.keɪt/

thuần hoá (súc vật)

he's become a lot more domesticated since his marriage

folklore

/ˈfəʊk.lɔːr/

văn hóa dân gian

fossilize

/ˈfɒs.ɪ.laɪz/

làm hoá thạch

subsist

/səbˈsɪst/

vẫn có thể sống, tồn tại được (khó khăn)

how do they manage to subsist on such a low wage

ritually

/'rit∫ʊəli/

theo lễ nghi, nghi thức

saga

/ˈsɑː.ɡə/

câu chuyện dân gian

vestige

/ˈves.tɪdʒ/

vết tích

not a vestige of the abbey remains

aborigine

/,æbə'ridʒəni/

thổ dân châu Úc

prehistoric

/ˌpriː.hɪˈstɒr.ɪk/

(thuộc) thời tiền sử

prehistoric man

cultivate

/ˈkʌl.tɪ.veɪt/

trồng, canh tác

archaeologist

/ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/

nhà khảo cổ học

camouflage

/ˈkæm.ə.flɑːʒ/

sự ngụy trang

use the branches of trees as camouflage

revere

/rɪˈvɪər/

tôn kính, sùng kính, kính trọng

revere virtue

identity

/aɪˈden.tə.ti/

bản sắc, bản chất

this is a clear case of mistaken identity

circumcision

/,sɜ:kəm'siʒn/

sự cắt bao quy đầu

relic

/ˈrel.ɪk/

di tích

relics of ancient civilisations

evidence

/ˈev.ɪ.dəns/

chứng cớ, bằng chứng

there wasn't enough evidence to prove him guilty

Chọn tất cả