Atomic

600 từ vựng toeic

Apply and Interviewing : Ứng Tuyển và Phỏng Vấn

học từ vựng

0%

Từ cần học

ability

/əˈbɪl.ə.ti/

năng lực, khả năng, tài năng

he has the ability to do the work

apply

/əˈplaɪ/

nộp, ứng tuyển, áp dụng, ứng dụng,; thỉnh cầu, xin, xin việc, tim việc

apply for a post

background

/ˈbæk.ɡraʊnd/

kiến thức, kinh nghiệm, quá trình đào tạo, quá trình học tập

the mountain forms a background to this photograph of the family

confidence

/ˈkɒn.fɪ.dəns/

sự tin cậy, tin tưởng

loose confidence in somebody

constantly

/ˈkɒn.stənt.li/

Luôn luôn, liên tục, liên miên

he's constantly disturbing me

expert

/ˈek.spɜːt/

Chuyên gia, chuyên viên

an agricultural expert

hesitant

/ˈhez.ɪ.tənt/

Do dự, lưỡng lự, ngập ngừng

I'm rather hesitant about signing

present

/ˈprez.ənt/

Đưa ra, bày tỏ, giới thiệu

everybody present welcomed the decision

weakly

/'wi:kli/

Một cách yếu ớt, yếu, ốm yếu

smile weakly

Chọn tất cả