Giả lập hội thoại


How do you do, I'm Hailey Raisbeck.

Xin chào! Tôi là Hailey Raisbeck.

And I'm David Kennett. How do you do.

và Tôi là David Kennett. Xin chào!

Good morning, my name's Yang Chong.

Chào buổi sáng, Tôi là Yang Chong.

Pleased to meet you, Yang Chong.

Hân hạnh được gặp ông, Yang Chong.

Hello, I'm Anna Polsky.

Xin chào, Tôi là Anna Polsky.

How do you do! My name's Harold Brown.

Xin chào! Tên tôi là Harold Brown.

Excuse me, are you Dr Brown?

Xin lỗi, Anh có phải là Tiến sĩ Brown không?

Yes, I am.

Vâng, tôi đây.

I'm Sharon Ward. Nice to meet you.

Tôi là Sharon Ward. Rất vui được gặp anh.