Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

pleased

/pliːzd/

vui lòng, vừa lòng, vừa ý

your mother will be very pleased with you

meet

/miːt/

gặp

meet somebody in the street

nice

/naɪs/

thú vị, dễ chịu

nice weather

hello

/heˈləʊ/

Xin chào, chào

Chọn tất cả