Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

this

/ðɪs/

này, đây

come here and look at this picture

nice

/naɪs/

tốt

nice weather

sorry

/ˈsɒr.i/

xin lỗi

I'm sorry to say that I won't be able to accept the job

keep

/kiːp/

giữ, để

she has the ability to keep calm in an emergency

wait

/weɪt/

chờ, đợi, chờ đợi

wait for me, please

flight

/flaɪt/

chuyến bay

the bird had been shot down in flight

find

/faɪnd/

thấy, tìm thấy, bắt được

I found a £5 note on the pavement

office

/ˈɒf.ɪs/

văn phòng

our office is in centre of the town

difficult

/ˈdɪf.ɪ.kəlt/

khó, khó khăn

a difficult problem

though

/ðəʊ/

mặc dù, dù, dẫu cho

she won first prize, though none of us had expected

international

/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/

quốc tế

here

/hɪər/

(đi kèm động từ hoặc sau giới từ, hoặc đặt đầu câu để nhấn mạnh) đây, ở đây

come here!

cultural

/ˈkʌl.tʃər.əl/

[thuộc] văn hóa

cultural activities

mix

/mɪks/

giao thoa

mix mortar

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

kinh nghiệm

does she have much experience of teaching?

impressive

/ɪmˈpres.ɪv/

gây ấn tượng mạnh mẽ; hùng vĩ, bề thế

an impressive scene

particular

/pəˈtɪk.jə.lər/

cụ thể

in this particular case

requirement

/rɪˈkwaɪə.mənt/

điều đòi hỏi, điều yêu cầu

candidates who fail to meet these requirements will not be admitted to the University

position

/pəˈzɪʃ.ən/

vị trí

from his position on the cliff top, he had a good view of the harbour

guess

/ɡes/

(+ at) đoán, phỏng đoán

guess right (wrong)

study

/ˈstʌd.i/

sự học hỏi; sự nghiên cứu

fond of studies

economics

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/

kinh tế học

Chọn tất cả