Giả lập hội thoại


Oh! Someone's knocking at the door.

Ồ, ai đó đang gõ cửa kìa.

Hi, vy. You're early. Phong 's having breakfast.

Chào Vy, cháu đến sớm thế. Phong đang ăn sáng.

Hi, Mrs nguyen. Oh dear, I'm sorry. I'm excited about our first day at school.

Chào bác Nguyên. Ồ, cháu xin lỗi. Cháu rất phấn khởi về ngày đầu tiên đi học trường này.

Haha. I see. Please come in.

Ha ha, bác hiểu. Vào đi cháu.

Hi, Phong. Are you ready?

Chào Phong. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Yes, just a minuste.

Chờ mình chút.

Oh, I have a new friend. This is Duy.

À, mình có một bạn mới. Đây là Duy.

Hi, Duy, nice to meet you.

Chào Duy. Rất vui được gặp bạn.

Hi Phong, nice to meet you too. I live here now. I go to the same school as you.

Chào Phong. Rất vui được gặp bạn. Bây giờ mình sông ở đây. Mình học cùng trường với bạn.

That's good, school will be great. You'll see. Hmm, your schoolbag looks heavy.

Hay thật. Trường học sẽ rất tuyệt - rồi bạn sẽ thấy. Hm, cặp đi học của bạn trông nặng vậy.

Yes, it is. I have a new notebook, a new calculator, and new pens.

Đúng rồi. Mình có vở mới, máy tính mới, và bút mới.

And you're wearing the new uniform, Duy. You look smart.

Và bạn đang mặc đồng phục mới kìa. Trông bạn sáng sủa thật.

Thanks, Phong.

Cảm ơn Phong.

Let me put on my uniform too. Then we can go.

Để mình mặc đồng phục. Rồi chúng ta đi.

Sure, Phong.

Được thôi