Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Oh! Someone's knocking at the door.
Ồ, ai đó đang gõ cửa kìa.
Hi, Mrs nguyen. Oh dear, I'm sorry. I'm excited about our first day at school.
Chào bác Nguyên. Ồ, cháu xin lỗi. Cháu rất phấn khởi về ngày đầu tiên đi học trường này.
Yes, it is. I have a new notebook, a new calculator, and new pens.
Đúng rồi. Mình có vở mới, máy tính mới, và bút mới.
And you're wearing the new uniform, Duy. You look smart.
Và bạn đang mặc đồng phục mới kìa. Trông bạn sáng sủa thật.
Let me put on my uniform too. Then we can go.
Để mình mặc đồng phục. Rồi chúng ta đi.
Học câu