Giả lập hội thoại


Nói trước

Hi Mi, welcome to our house!

Chào Mi, chào mừng đến nhà chúng mình!

Nói sau

Come upstairs! I'll show you my room.

Lên lầu đi! Mình sẽ cho bạn xem phòng mình.

Nói trước

Wow! You have so many dolls.

Ồ! Bạn có nhiều búp bê quá.

Nói sau

Yes. My hobby is collecting dolls. Do you have a hobby?

Đúng rồi. Sở thích của mình là sưu tầm búp bê. Sở thích của bạn là gì?

Nói trước

I like collecting glass bottles.

Mình thích sưu tầm chai thủy tinh.

Nói sau

Really? That's very unusual. Is it expensive?

Thật không? Điều đó nghe không bình thường. Nó đắt quá không?

Nói trước

Not at all, I just keep the bottles after we use them. What about doll collecting? Is it expensive?

Không hề, mình chỉ giữ những chai sau khi sử dụng. Còn sưu tầm búp bê thì sao? Nó có đắt không?

Nói sau

I guess so, but all of my dolls are presents. My parents, and my aunt and uncle always give me dolls on special occasions.

Mình đoán thế. Nhưng tất cả búp bê của mình đều là quà tặng. Ba mẹ, cô và chú luôn luôn cho mình búp bê vào những dịp đặc biệt.

Nói trước

Your dolls are all very different.

Búp bê của bạn đều khác nhau cả.

Nói sau

Yes, they're from all over the world!

Đúng thế, chúng từ khắp các nước trên thế giới.

Nói trước

I don't know why girls collect things. It's a piece of cake.

Mình không hiểu tại sao con gái sưu tầm rất nhiều thứ. Đó là một việc dễ dàng.

Nói sau

Do you have a difficult hobby, Nick?

Bạn có sở thích nào khó không Nick?

Nói trước

Yes, I enjoy mountain climbing.

Có, mình thích leo núi.

Nói sau

But Nick, there are no mountains around here!

Nhưng Nick à, không có ngọn núi nào quanh đây cả.

Nói trước

I know. I'm in a mountain climbing club. We travel to mountains around Viet Nam. In the future, I'll climb mountains in other countries too.

Mình biết. Mình ở trong câu lạc bộ leo núi. Chúng mình du lịch đến khắp các nơi ở Việt Nam. Trong tương lai, mình sẽ leo núi ở những quốc gia khác nữa.