17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

unusual

khác thường

Xóa

climbing

sự leo trèo

Xóa

hobby

sở thích