Nói trước

Check out this book, Phuc. 'My Mini Guide to Dog Training'.

Xem quyển sách này nè Phúc “Hướng dẫn nhỏ của t-ôi về huấn luyện chó”.

Nói sau

Sounds great! Max'll like it too. Last weekend we learnt some tricks. I love to watch him. It's so much fun... Have you found your craft kit?

Nghe tuyệt đấy. Max cũng sẽ thích nó. Cuối tuần rồi chúng mình đã học vài mẹo. Mình thích xem nó lắm. Thật là vui. Cậu có tìm được bộ đồ nghề thủ công chưa?

Nói trước

Yes, I've found this one. It's got everything: beads, stickers, wool, buttons... I don't know, it'll take all my savings.

Rồi, mình đã tìm được một bộ. Nó có mọi thứ: hạt, hình dán, len, nút... Mình không biết nó sẽ ngốn (tiêu) hết tiền tiết kiệm của mình.

Nói sau

But it's right up your street! Nick, what's that?

Nhưng nó là lĩnh vực của cậu mà. Nick, cái gì vậy?

Nói trước

It's a CD of Vietnamese folk songs. I'll listen to it tonight.

Nó là một CD về những bài hát dân ca Việt Nam. Mình sẽ nghe nó tối nay.

Nói sau

And you'll be able to improve your Vietnamese!

Và cậu sẽ có thể cải thiện tiếng Việt của mình.

Nói trước

Ha ha, not sure about that. But I think I'll enjoy listening to the melodies.

Ha ha, không chắc lắm. Nhưng mình nghĩ mình sẽ thích nghe những giai điệu dân ca.

Nói sau

Look at the language website I sent you. It'll help you learn Vietnamese more easily.

Xem trang web ngôn ngữ mình đã gửi cậu đấy. Nó sẽ giúp cậu học tiếng Việt dễ dàng hơn.

Nói trước

Yes, I liked reading Doraemon comics while I was learning Japanese.

Đúng vậy, mình thích đọc truyện tranh Doraemon trong khi học tiếng Nhật.

Nói sau

Stop reading comics! I'll bring you my favourite short story this Sunday when we play football.

Ngừng đọc truyện tranh đi. Mình sẽ mang cho cậu những cuốn truyện ngắn mình thích vào Chủ nhật này khi chúng ta chơi đá bóng.

Nói trước

Sorry but we have to hurry. Mum and dad are waiting. We need to buy some tools to build a new house for Max this weekend.

Xin lỗi nhưng chúng ta nhanh lên. Ba mẹ mình đang chờ. Nhà mình cần mua vài vật dụng để xây nhà mới cho Max cuối tuần này.