Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Check out this book, Phuc. 'My Mini Guide to Dog Training'.
Xem quyển sách này nè Phúc “Hướng dẫn nhỏ của t-ôi về huấn luyện chó”.
Sounds great! Max'll like it too. Last weekend we learnt some tricks. I love to watch him. It's so much fun... Have you found your craft kit?
Nghe tuyệt đấy. Max cũng sẽ thích nó. Cuối tuần rồi chúng mình đã học vài mẹo. Mình thích xem nó lắm. Thật là vui. Cậu có tìm được bộ đồ nghề thủ công chưa?
Yes, I've found this one. It's got everything: beads, stickers, wool, buttons... I don't know, it'll take all my savings.
Rồi, mình đã tìm được một bộ. Nó có mọi thứ: hạt, hình dán, len, nút... Mình không biết nó sẽ ngốn (tiêu) hết tiền tiết kiệm của mình.
But it's right up your street! Nick, what's that?
Nhưng nó là lĩnh vực của cậu mà. Nick, cái gì vậy?
It's a CD of Vietnamese folk songs. I'll listen to it tonight.
Nó là một CD về những bài hát dân ca Việt Nam. Mình sẽ nghe nó tối nay.
And you'll be able to improve your Vietnamese!
Và cậu sẽ có thể cải thiện tiếng Việt của mình.
Ha ha, not sure about that. But I think I'll enjoy listening to the melodies.
Ha ha, không chắc lắm. Nhưng mình nghĩ mình sẽ thích nghe những giai điệu dân ca.
Học câu