Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Good afternoon. Sit down please.
Xin chào. Mời ngồi.
Thank you.
Cảm ơn bà.
May I have your name?
Xin cho tôi biết tên của anh?
Li Ming
Tên tôi là Li Ming
Do you have an English name?
Anh có tên tiếng Anh không?
Yes, sir. It's Mike. It was given by my English professor when I was at the university.
Có thưa bà, tên tiếng Anh của tôi là Mike. Vị giáo sư người Anh của tôi đã đặt như vậy khi tôi đang còn học đại học.
How do you like your name?
Anh thích tên đó như thế nào?
I like it very much. My name has become part of me. I don't want to change it.
Tôi rất thích tên đó. Nó đã trở thành một phần của tôi. Tôi không muốn thay đổi nó.
Do you have a pen name?
Anh có bút danh không.
Yes, my pen name is Bai Yun.
Có, bút danh của tôi là Bai Yun.
Could you tell me how old you are?
Vui lòng cho tôi biết anh bao nhiêu tuổi.
I'm twenty-one years old.
Tôi 21 tuổi.
Học câu