Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

name

/neɪm/

tên, danh

my name is Nam

english

/'iηgli∫/

tiếng Anh

he speaks excellent English

sit-down

/'sitdaʊn/

ngồi xuống

professor

/prəˈfes.ər/

(Mỹ cách viết khác full professor) giáo sư [đại học]

university

/ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

trường đại học

she hopes to go to university next year

become

/bɪˈkʌm/

trở nên, trở thành

he has become accustomed to his new duties

change

/tʃeɪndʒ/

làm thay đổi; thay đổi, đổi

our plans are changed

pen-name

/'penneim/

bút danh

Chọn tất cả