Giả lập hội thoại


Hello John!

Chào John!

Hello Mr. Jones!

Xin chào Ông Johnes.

Thank you for coming for your employee evaluation.

Cảm ơn vì anh đã đến buổi đánh giá nhân viên của mình.

I am glad I can be here.

Tôi rất vui vì đã đến đây.

Let get's started then

Vậy chúng ta bắt đầu nhé.

Ok!

Đồng ý!

John, I have your paperwork here and you have received a great evaluation.

John, Tôi có hồ sơ của anh ở đây và anh được đánh giá rất tốt.

Thank you sir.

Cảm ơn Ông.

You are very efficient in your work and treat customers well.

Anh làm việc rất hiệu quả và đối xử với khách hàng rất tốt.

Again, thank you.

Một lần nữa, cảm ơn Ông.

I also have some constructive criticism for you.

Tôi cũng có một vài phê bình mang tính xây dựng dành cho anh.

What is it?

Phê bình gì ạ?

It says here that you have difficulty filling out the weekly reports.

Ở đây có đánh giá là anh gặp khó khăn trong việc điền vào mẫu báo cáo tuần.

Yes, that's true.

Vâng, đúng ạ.

Why is that?

Tại sao lại vậy?

I feel like I was never properly trained on how to fill the reports out, and I've never asked for training.

Tôi thấy rằng tôi chưa bao giờ được đào tạo bài bản về cách điền mẫu báo cáo và tôi cũng chưa bao giờ đề nghị được đào tạo.

They are more important than you may think.

Các báo cáo này quan trọng hơn anh nghĩ đấy.

Well, now that I know I will gladly learn how.

À, giờ tôi biết (là nó quan trọng rồi) tôi sẵn lòng học cách điền mẫu.

Can I arrange for Bill to teach you how to fill them out.

Tôi sẽ bố trí Bill hướng dẫn anh cách điền mẫu nhé?

Thank you sir!

Cảm ơn Ông!

You are welcome.

Không có chi.