Nói trước

What are you doing, Phong?

Phong, bạn đang làm gi thế?

Nói sau

I'm drawing my house.

Mình đang vẽ ngôi nhà của mình

Nói trước

Your house! That's a UFO.

Nhà của cậu! Đó là một đĩa bay mà.

Nói sau

It looks like a UFO but it's my house in the future.

Nó nhìn giống như một đĩa bay nhưng nó là nhà của mình trong tương lai.

Nói trước

Where will it be?

Nó sẽ ở đâu?

Nói sau

It'll be in the mountains, surrounded by many tall old trees.

Nó ở trên núi, bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn.

Nói trước

What will it be like?

Nó như thế nào?

Nói sau

It'll be a large house. There will be twenty rooms in it.

Nó là một ngôi nhà lớn. Sẽ có 20 phòng trong đó.

Nói trước

Twenty rooms! Wow! Will it be nice?

Hai mươi phòng à! Woa! Có tốt không?

Nói sau

Yes, and it will have solar energy.

Có chứ, và nó có năng lượng mặt trời.

Nói trước

Fantastic! Which room will you like best?

Tuyệt! Vậy cậu thích nhất phòng nào?

Nói sau

My bedroom, of course.

Phòng ngủ, dĩ nhiên.

Nói trước

What appliances might you have?

Cậu sẽ có thiết bị nào?

Nói sau

I might have a wireless TV so I can watch TV programmes from space or a friendly robot to help me with my home.

Mình sẽ có ti vi có kết nối không dây để mà mình có thể xem những chương trình truyền hình từ không gian hay một robot thân thiện giúp mình làm việc nhà.

Nói trước

Sounds great! And how much will...

Tuyệt! Vậy nó sẽ là bao nhiêu tiền?