Giả lập hội thoại


What are you doing, Phong?

Phong, bạn đang làm gi thế?

I'm drawing my house.

Mình đang vẽ ngôi nhà của mình

Your house! That's a UFO.

Nhà của cậu! Đó là một đĩa bay mà.

It looks like a UFO but it's my house in the future.

Nó nhìn giống như một đĩa bay nhưng nó là nhà của mình trong tương lai.

Where will it be?

Nó sẽ ở đâu?

It'll be in the mountains, surrounded by many tall old trees.

Nó ở trên núi, bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn.

What will it be like?

Nó như thế nào?

It'll be a large house. There will be twenty rooms in it.

Nó là một ngôi nhà lớn. Sẽ có 20 phòng trong đó.

Twenty rooms! Wow! Will it be nice?

Hai mươi phòng à! Woa! Có tốt không?

Yes, and it will have solar energy.

Có chứ, và nó có năng lượng mặt trời.

Fantastic! Which room will you like best?

Tuyệt! Vậy cậu thích nhất phòng nào?

My bedroom, of course.

Phòng ngủ, dĩ nhiên.

What appliances might you have?

Cậu sẽ có thiết bị nào?

I might have a wireless TV so I can watch TV programmes from space or a friendly robot to help me with my home.

Mình sẽ có ti vi có kết nối không dây để mà mình có thể xem những chương trình truyền hình từ không gian hay một robot thân thiện giúp mình làm việc nhà.

Sounds great! And how much will...

Tuyệt! Vậy nó sẽ là bao nhiêu tiền?