17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

wireless

rađiô, vô tuyến điện, không dây

Xóa

appliance

thiết bị, dụng cụ

Xóa

solar

[thuộc] mặt trời

Xóa

space

không gian vũ trụ