Nói trước

Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.

Nam, mình đã đọc vào hôm qua rằng tất cả chúng ta có một dấu chân carbon mới.

Nói sau

Well, we all have footprints - we make them with our feet!

À, tất cả chúng ta đều có dấu chân - chúng ta tạo ra nó với bàn chân chúng ta!

Nói trước

Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.

Ha ha, mình biết. Nhưng loại dấu chân này là về hiệu ứng xấu mà chúng ta tác động lên môi trường.

Nói sau

Right. it's in the news a lot these days.

Đúng rồi, nó nằm trong tin tức nhiều ngày nay.

Nói trước

So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That's bad for the environment.

Vậy nên dấu chân của chúng ta to hơn khi chúng ta sử dụng năng lượng tạo ra khí CO2. Điều đó thật xấu cho môi trường.

Nói sau

So it's better to have a smaller footprint. Right?

Vậy thì tốt hơn là có một dấu chân carbon nhỏ hơn, phải không?

Nói trước

Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too.

Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái tạo được như than, khí tự nhiên, và dầu sản xuất nhiều CO2. Những nguồn này sẽ sớm cạn kiệT.

Nói sau

So, they're different to wind, hydro and solar?

Vậy, vậy chúng khác với gió, nước, năng lượng mặt trời phải không?

Nói trước

Yes. They're all sources of energy too, but they're renewable. That means we can't use them all up - they will last forever.

Đúng thế, chúng cũng là tất cả các nguồn năng lượng. Nhưng chúng có thể tái chế. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dùng hết chúng - chúng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nói sau

Do you have a big carbon footprint, Mai?

Bạn có một dấu chân carbon lớn phải không Mai?

Nói trước

Mine's small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun's energy. too.

Của mình thì nhỏ. Mình đã tái chế những sản phẩm mà mình dùng và mình đi đến mọi nơi bằng xe đạp. Chúng mình có tấm pin mặt trời trên mái nhà để đón năng lượng mặt trời.

Nói sau

Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes!

Ồ không! Mình nghĩ dấu chân của mình lớn, và không chỉ bởi vì những đôi giày này!