Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.
Ha ha, mình biết. Nhưng loại dấu chân này là về hiệu ứng xấu mà chúng ta tác động lên môi trường.
Right. it's in the news a lot these days.
Đúng rồi, nó nằm trong tin tức nhiều ngày nay.
So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That's bad for the environment.
Vậy nên dấu chân của chúng ta to hơn khi chúng ta sử dụng năng lượng tạo ra khí CO2. Điều đó thật xấu cho môi trường.
So it's better to have a smaller footprint. Right?
Vậy thì tốt hơn là có một dấu chân carbon nhỏ hơn, phải không?
Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too.
Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái tạo được như than, khí tự nhiên, và dầu sản xuất nhiều CO2. Những nguồn này sẽ sớm cạn kiệT.
So, they're different to wind, hydro and solar?
Vậy, vậy chúng khác với gió, nước, năng lượng mặt trời phải không?
Yes. They're all sources of energy too, but they're renewable. That means we can't use them all up - they will last forever.
Đúng thế, chúng cũng là tất cả các nguồn năng lượng. Nhưng chúng có thể tái chế. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dùng hết chúng - chúng sẽ kéo dài mãi mãi.
Do you have a big carbon footprint, Mai?
Bạn có một dấu chân carbon lớn phải không Mai?
Mine's small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun's energy. too.
Của mình thì nhỏ. Mình đã tái chế những sản phẩm mà mình dùng và mình đi đến mọi nơi bằng xe đạp. Chúng mình có tấm pin mặt trời trên mái nhà để đón năng lượng mặt trời.
Học câu