17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

footprint

dấu chân, vết chân

Xóa

solar

[thuộc] mặt trời

Xóa

carbon

cacbon

Xóa

negative

xấu, tiêu cực

Xóa

energy

năng lượng

Xóa

hydro

thuộc về nước

Xóa

renewable

phục hồi, làm mới lại

Xóa

source

nguồn; nguồn gốc