Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hi Nick. What happened today? We were waiting for ages and you never showed up!
Chào Nick. Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy? Chúng mình đã chờ cậu hàng giờ và cậu chẳng đến!
Hi Phuc. Well I wanted to ask you the same question.
Chào Phúc. À, mình cũng muốn hỏi cậu câu tương tự đấy.
Why? We planned to meet outside the cinema, didn't we? We waited and then Mai decided to go in without you. She didn't want to miss the start of Frozen you know. Did you oversleep or something?
Tại sao? Chúng mình đã hẹn gặp bên ngoài rạp phim phải không? Chúng mình đã chờ và sau đó Mai quyết định vào mà không có cậu. Cô ấy đã không muốn bỏ lỡ khúc đầu của Frozen, cậu biết đấy. Cậu đã ngủ quên hay gì vậy?
Are you kidding? We didn't see you there. We tried to call you but couldn't get through.
Cậu đùa à? Chúng mình đã không thấy cậu ở đó. Chúng mình đã cố gọi cho cậu nhưng không được.
I couldn't call you either. My battery was flat.
Mình cũng không thể gọi cậu được. Mình hết pin rồi.
Never mind. We can try again. How about this Sunday afternoon at 2.30 p.m.? There's Superman 3.
Không sao. Chúng mình sẽ thử lại. Chiều Chủ nhật này lúc 2:30 được không? Có phim Siêu nhân 3.
Great..., but I'll be having my Vietnamese class then. Let's go for the 4.15 p.m. show. I'll need to take the bus to Nguyen Du Street and it's quite far.
Tuyệt, nhưng mình sẽ có lớp tiếng Anh lúc đó. Hãy đi lúc 4:15 nhé. Mình sẽ cần đi xe buýt đến đường Nguyễn Du và nó khá xa.
But it's not Galaxy Nguyen Du! We'll be seeing it at Galaxy Nguyen Trai... Wait... Which cinema did you go to today?
Nhưng không phải là rạp Galaxy Nguyễn Du, chúng mình sẽ xem ở rạp Galaxy Nguyễn Trãi... chờ đã... Vậy hôm nay cậu đã đi rạp nào?
Học câu