Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
So have you worked in your present company for four years?
Vậy anh đã làm việc ở công ty hiện nay được 4 năm rồi.
Yes, I have.
Vâng, đúng vậy.
Why do you want to resign?
Tại sao anh muốn thôi việc?
As you know, I serve as a secretary in my present company. I really want to look for a more challenging opportunity.
Như bà biết đó, tôi làm thư ký ở công ty hiện nay của tôi. Tôi thật sự muốn tìm một cơ hội thử thách hơn.
Don't you like the present work?
Anh không thích công việc hiện nay sao?
I like the work, but the salary is too small, as a man I really want to give my wife and my daughter a better life.
Tôi thích công việc đó nhưng lương quá ít, làm đàn ông tôi thật sự muốn cho vợ và con gái của tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn.
So you decide to leave.
Vì vậy anh quyết định nghỉ việc.
Yes and my present job is similar to what you have advertised in the Monday's newspaper.
Vâng và việc làm hiện nay của tôi tương tự như những gì bà quảng cáo trên tờ báo ra ngày thứ hai.
That's the reason for your choosing our opportunity.
Đó là lý do anh chọn công ty của chúng tôi à.
Yes, as my experience is closely related to this job.
Phải vì kinh nghiệm làm việc của tôi liên quan chặt chẽ tới công việc này.
Sure I believe you can. Does your boss know you are leaving?
Chắc chắn vậy! Tôi tin là anh có thể làm được. Sếp của anh có biết anh sắp nghỉ việc không?
Yes, he understands me and would like to be my referee.
Dạ biết, ông ấy hiểu tôi và muốn là người giới thiệu tôi.
Học câu