17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

present

hiện tại

Xóa

resign

nghỉ việc

Xóa

secretary

thư ký

Xóa

challenging

thách thức

Xóa

opportunity

cơ hội, thời cơ

Xóa

salary

lương

Xóa

advertise

quảng cáo

Xóa

choose

lựa chọn