Giả lập hội thoại


Wow, is that you in this photo? The youngest astronaut in the world doing a spacewalk!

Woa, người trong bức ảnh này là bạn à? Phi hành gia trẻ nhất trên thế giới đang đi trong không gian.

Ha! Yeah, it was in a museum in Sweden.

Ha, ừm, đó là ở viện bảo tàng ở Thụy Điển.

You look so excited!

Bạn trông có vẻ vui nhỉ.

Well, that trip made me crazy about space. Before I turned ten, I'd already collected lots of books about the universe. I'd learnt about the planets, the stars, satellites, rockets, and stuff.

À, chuyến đi đó làm tôi phát cuồng về vũ trụ. Trước năm 10 tuổi tôi đã sưu tầm nhiều sách về vũ trụ. Tôi đã học về các hành tinh, ngôi sao, vệ tinh, tên lửa, và các thứ.

You know, last year I visited an astronomy museum and I touched a meteorite.

Bạn biết đó, năm ngoái tôi đã đến viện bảo tàng thiên văn học và tôi đã chạm vào một mảng thiên thạch.

A meteorite! What was it like?

Một mẩu thiên thạch. Nó như thế nào?

Honestly, it wasn't as impressive as I'd expected. It was just like an ordinary piece of rock.

Thành thật mà nói, nó không ấn tượng như tôi nghĩ giống như một mẩu đá bình thường.

But perhaps it was from Mars. Think of that!

Nhưng có lẽ nó từ sao hỏa. Cứ nghĩ thế.

Maybe. Do you think there could be life on Mars?

Có thể. bạn có nghĩ rằng có sự sống trên sao hỏa không?.

It's possibly habitable. It once had an ocean... Who knows, in 20 years we might be flying there on a discovery mission.

Có lẽ có thể sinh sống. Nó đã từng có một đại dương. Ai biết được trong 20 năm chúng ta có thể đến đó với sứ mệnh khám phá nó.

Haha, but we'd need to do some serious training first. They say you practise by scuba diving in a flight suit...

Haha nhưng tôi cần được đào tạo trước đã. Họ nói bạn đã luyện tập lặn khi mặc đồng phục bay à.

That's right. And you also have to experience microgravity on a parabolic flight.

Đúng vậy. Và bạn cũng phải trải qua tình trạng không trọng lực trong chuyến bay đường parabol.

What's that?

Đó là gì?

The plane flies at high altitude, then it climbs sharply for a few seconds and descends sharply, a bit like a rollercoaster. The people inside the plane start to float. I'd love to do that.

Máy bay ở một độ cao, sau đó nó chao nghiêng vài giây và giảm xuống rất nhanh, giống như tàu lượn siêu tốc ấy. Người bên trong máy bay bắt đầu nổi lên. Tôi thích việc đó.

Sounds a bit scary. But let's take a look at your rock collection. There may be something interesting here...

Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ. Nhưng hãy xem bộ sưu tập đá của bạn trước đã. Có thể có gì đó thú vị ở đây.

Yes, perhaps a meteorite that landed on Earth from the moon!

Vâng, có lẽ một mẩu thiên thạch đã đáp lên Trái Đất từ mặt trăng.