Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

astronaut

/ˈæs.trə.nɔːt/

phi hành gia

spacewalk

/ˈspeɪs.wɔːk/

chuyến đi bộ trong không gian

satellites

/'sætəlait/

vệ tinh

the moon is the Earth's satellite

rockets

/'rɒkit/

tên lửa

astronomy

/əˈstrɒn.ə.mi/

thiên văn học

nautical astronomy

meteorite

/ˈmiː.ti.ər.aɪt/

thiên thạch

habitable

/ˈhæb.ɪ.tə.bəl/

có đủ điều kiện cho sự sống

this house is no longer habitable

mission

/ˈmɪʃ.ən/

chuyến đi, nhiệm vụ

the mission of the poets

universe

/ˈjuː.nɪ.vɜːs/

vũ trụ

parabolic

/pærə'bɒlik/

[thuộc] ngụ ngôn; được diễn tả trong ngụ ngôn; [toán học] parabol

land

/lænd/

hạ cánh

come in sight of land

float

/fləʊt/

trôi (trong không gian)

wood floats [in water]

Chọn tất cả