Giả lập hội thoại


Claude Bernaud.

Claude Bernaud xin nghe.

Hi Claude. It’s Janet. You wanted to chat?

Janet: Xin chào Claude. Janet đây. Anh có chuyện muốn nói đúng không?

Hi Janet. Great, you got my message. Thanks for getting back to me so quickly.

Chào Janet. Tuyệt, cô đã nhận được tin nhắn của tôi. Cảm ơn vì đã trả lời tôi nhanh như vậy.

You’re welcome. How can I help?

Không có gì. Tôi có thể giúp được gì cho anh?

Well, it’s about your preliminary report. There are a couple of things I think we need to discuss.

Ồ, về bản báo cáo sơ bộ của cô. Có một vài thứ tôi nghĩ là chúng ta cần thảo luận thêm.

Yeah, sure. No problem. I have it in front of me.

Ừ, chắc chắn rồi. Không có vấn đề gì. Tôi đặt nó ở trước mặt.

Hang on. I’ll just find my notes.

Chờ chút. Tôi phải tìm giấy ghi chép.