17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

chat

nói chuyện

Xóa

quickly

một cách nhanh chóng

Xóa

preliminary

sơ bộ

Xóa

find

tìm

Xóa

note

giấy ghi chép