Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
You've bought a lot of things.
Cậu vừa mua nhiều đồ nhỉ.
Yes. We're going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket Mi?
Đúng thế. Ngày mai mình sẽ đi dã ngoại, cậu đang làm gì ở siêu thị vậy?
I am buying a loaf of bread. Hey. what's this?
Mình đang mua bánh mì. Này, đây là cái gì thế?
It's a reusable shopping bag.
Nó là túi mua sắm tái sử dụng được.
Do you always use it?
Cậu luôn sử dụng nó à?
Yes, I do. It's better than a plastic one because it's made of natural materials. If we all use this kind of bag, we'll help the environment.
Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên liệu tự nhiên. Nếu tất cả chúng ta sử dụng túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường đấy.
They sell a lot of these bags at the check-out.
Họ bán rất nhiều túi này ở quầy tính tiền.
Thanks. Are they expensive?
Cảm ơn. Chúng có đắt không?
Not at all. By the way, you're also 'green'. You're cycling.
Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu đang đạp xe kìa.
You're right. If more people cycle, there will be less air pollution. Right?
Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đạp xe hơn thì ít ô nhiễm không khí. Đúng không?
Yes. Oh, look, it's five o'clock already. I have to go now. We have a lot to prepare for the picnic. See you later.
Đúng thế. ổ, nhìn kìa, gần 5 giờ rồi. Mình phải đi đây. Chúng mình có nhiều thứ cần chuẩn bị cho dã ngoại lắm.
Học câu