17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

pollution

sự ô nhiễm

Xóa

environment

môi truờng

Xóa

natural

[thuộc] tự nhiên, [thuộc] thiên nhiên