Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Wow! Driverless cars already exist. I can't believe it.
Ồ! Xe không người lái đã có rồi. Mình không thể nào tin được.
Yes they look so cool! What will be next?
Đúng vậy, chúng trông thật tuyệt! Còn gì nữa không?
I'm sure there'll also be flying cars.
Mình chắc sẽ có xe bay nữa.
Does that mean we'll still have traffic jams... in the sky?
Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn có kẹt xe trên trời phải không?
I-la ha. yes. maybe there will be!
Ha ha, đúng thế, có lẽ sẽ có!
No. I think they'll have SSS. It's a sky safety system. It'll stop everyone from crashing. It'll help them avoid traffic jams too.
Không, mình nghĩ chúng sẽ có sss. Nó là một hệ thống an toàn bầu trời. Nó sẽ ngăn mọi người khỏi đụng nhau. Nó sẽ giúp họ tránh kẹt xe.
I'd prefer to have a jet pack. I'll wear it on my back. It doesn't take up lots of space, and I'll use mine to fly anywhere easily.
Mình thích động cơ phản lực mini (túi bay) hơn. Mình sẽ mang nó trên lưng. Nó không chiếm nhiều diện tích, và mình sẽ sử dụng túi của mình để bay đến bất kỳ nơi nào dễ dàng.
Do you think you can use it in bad weather?
Bạn có nghĩ là bạn có thể sử dụng nó trong thời tiết xấu không?
No, I don't think it will be pleasant.
Không, mình không nghĩ nó thoải mái.
Then perhaps a teleporter is the best. It makes you disappear. Then you reappear in another place seconds later!
Có lẽ một dịch chuyển tức thời là tốt nhất. Nó làm cho bạn biến mất. Sau đó bạn xuất hiện lại ở một nơi khác sau vài giây!
Wow, your idea is really imaginative. Veronica!
Ồ, ý kiến của cậu thật đầy trí tưởng tượng, Veronica!
Ha ha, yes. That programme really got me thinking.
Ha ha, đúng vậy. Chương trình đó thật đáng suy nghĩ.
I do worry about one thing. How much fuel will these means of transport use? Will pollution be much worse?
Mình lo lắng về một điều. Những phương tiện này sẽ tốn bao nhiêu nhiên liệu? Việc ô nhiễm sẽ trầm trọng hơn không?
Don't worry. Mai. The future is green! Solar energy will power everything!
Đừng lo Mai à. Tương lai là màu xanh! Năng lượng mặt trời sẽ tạo năng lượng cho mọi thứ!
Học câu