Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Well, as you know, developments in science and technology are greatly changing the way we live, communicate, travel, everything...
À, như các em biết, những phát triển trong khoa học và công nghệ đang thay đổi lớn cách mà chúng ta sống, giao tiếp, du lịch, mọi thứ...
You mean science and technology are changing our lives in every field?
Thầy muốn nói là khoa học và công nghệ đang thay đổi cuộc sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực phải không ạ?
Mostly for the better. Science and technology also have enormous effects on economic development.
Hầu hết là tốt hơn. Khoa học và công nghệ cũng có những tác động lớn về phát triển kinh tế
Well, my dad told me that only robots would work in factories and clean our homes in the future. Is it right, Dr. Nelson?
À, ba em nói rằng chỉ những người máy sẽ làm việc trong nhà máy và dọn dẹp nhà cửa chúng ta trong tương lai. Nó đúng không, giáo sư Nelson?
Sure. And we'll have flying cars and spaceships so that we can travel faster and further than before.
Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có xe hơi bay và tàu không gian để mà chúng ta có thể đi nhanh hơn và xa hơn trước đây.
No, we won't. Science and technology are the keys to development in other fields too. They will certainly bring a lot more benefits to people.
Không. Khoa học và công nghệ là chìa khóa cho sự phát triển trong những lĩnh vực khác. Chúng sẽ chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho con người.
And what about education? Our science teacher said that there would be no more schools: we'd just stay at home and learn on the Internet.
Và về giáo dục? Giáo viên khoa học của chúng ta nói rằng sẽ không có trường học nữa: chúng ta sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.
Học câu