Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Why do you decide to change your jobs?
Tại sao anh quyết định thay đổi việc làm?
Because my present job is out of my field. Since my major is international banking, I really hope to work at a bank.
Bởi vì làm việc hiện nay của tôi không đúng ngành của tôi. Vì chuyên ngành giao dịch của tôi là giao dịch ngân hành quốc tế, tôi thật sự hy vọng được làm việc ở Ngân hàng.
Then, what's the reason for your application for our bank since it is a new establishment in Shanghai?
Thế thì lý do gì khiến anh nộp đơn đến ngân hàng của chúng tôi vì đó là một cơ sở mới ở Thượng Hải?
Because your bank is a new one, I think I'll be given more opportunities, and the working conditions and surroundings are so excellent here.
Chỉ vì ngân hàng của bà là ngân hàng mới, tôi nghĩ sẽ có nhiều cơ hội hơn, và điều kiện làm việc và môi trường xung quanh đây rất tuyệt vời.
It certainly is. But the work is also very hard.
Chắc chắn vậy. Nhưng công việc cũng rất vất vả.
I expect to work hard, madam.
Thưa bà, tôi mong được làm việc chăm chỉ.
You even don't mind going on frequent business trip?
Thậm chí anh không nề hà việc đi công tác thường xuyên sao?
No, I enjoy travelling.
Không ạ, tôi thích đi đây đi đó.
If you were hired, when would it be convenient for you to begin to work?
Nếu anh được tuyển, bắt đầu làm việc khi nào thì thuận lợi cho anh?
I'll start to work tomorrow if you like.
Nếu bà muốn tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay ngày mai ạ.
Học câu