17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

change

thay đổi

Xóa

present

hiện tại

Xóa

international

quốc tế

Xóa

banking

ngân hàng

Xóa

application

ứng dụng

Xóa

establishment

sự lập, sự thành lập, sự thiết lập

Xóa

surrounding

xung quanh

Xóa

frequent

thường xuyên