Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

change

/tʃeɪndʒ/

thay đổi

our plans are changed

present

/ˈprez.ənt/

hiện tại

everybody present welcomed the decision

international

/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/

quốc tế

banking

/ˈbæŋ.kɪŋ/

ngân hàng

application

/ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/

ứng dụng

an application form

establishment

/ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/

sự lập, sự thành lập, sự thiết lập

surrounding

/sə'raʊndiη/

xung quanh

Hue and the surrounding countryside

frequent

/ˈfriː.kwənt/

thường xuyên

his visits became less frequent as time passed

Chọn tất cả