Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
We have invited some students from Oak Tree School in Happy Valley to this Beyond 2030 forum, and they are going to share with us their vision of the future. Would you like to go first, Phong?
Chúng tôi đã mời một vài học sinh từ trường cây sồi tại thung lũng vui vẻ đến diễn đàn Beyon 2030, và học sắp chia sẻ với chúng ta cách nhìn của họ về tương lai. Bạn muốn phát biểu trước không Phong?
I believe the biggest change will take place within the school system. Apart from at school, we will also be learning from places which will give us real-life knowledge and experience, such as at a railway station, in a company, or on a farm.
Tôi tin rằng sự thay đổi lớn nhất sẽ diễn ra trong hệ thống thường học. Ngoại trừ trường học, cũng ta cũng sẽ học từ những nơi sẽ cho chúng ta kiến thức và trải nghiệm thật sự, chắc hạn như trạm tàu hỏa, trong công ty, hoặc trên nông trại.
I agree. This real-life application of learning will give us a sense of participation, a feeling that we are part of the process.
Tôi đồng ý. Việc áp dụng vào thực tiễn này sẽ cho chúng ta nhận thức về sự tham gia, cảm giác rằng chúng ta là một phần của quá trình.
And what about the role of teachers?
Và vai trò của giáo viên thì sao?
Ah, they will be more like facilitators, rather than information providers.
À thầy cô sẽ là những người hỗ trợ thay vì là người cung cấp thông tin
Fascinating. How else do you see the future, Nguyen?
Hay nhỉ. Và bạn nhận thấy tương lai như thế nào, Nguyên?
Well, I think the role of fathers will drastically change.
À tôi nghĩ vai trò làm bố sẽ thay đổi đáng kể
Oh yes? In what way?
À vâng? Bằng cách nào?
The modern father will not necessarily be the breadwinner of the family. He may be externally employed or he may stay at home to take care of his children.
Ông bố hiện đại sẽ không cần là trị cột tài chính trong gia đình. Ông ấy có thể làm việc bên ngoài hoặc ở nhà chăm sóc các con.
And do the housework?
Và làm việc nhà?
Yes. It's work, paid or not, isn't it?
Vâng, đó là công việc được trả lương hay không không quan trọng đúng không?
Absolutely. The benefit will be that children will see their fathers more often and have a closer relationship with them. I don't see much of my dad, but I love every moment I spend with him.
Nhất trí. Lợi ích là con của họ sẽ gặp các bố thường xuyên hơn và có mối quan hệ gần gũi hơn. Tôi không gặp bố thường xuyên lắm, nhưng tôi thích mỗi khoảnh khắc trải qua với ông.
Well, we are certainly covering some interesting topics ...
À chúng ta chắc chắn đang bao quát những chủ đề thú vị...
Học câu