17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

space

không gian, chỗ trống

Xóa

manager

quản lý

Xóa

customer

khách hàng

Xóa

arrive

đến, tới nơi

Xóa

park

đỗ xe

Xóa

possible

có thể thực hiện được

Xóa

attitude

thái độ; quan điểm

Xóa

staff

nhân viên

Xóa

accept

chấp nhận

Xóa

warn

cảnh báo

Xóa

strike

sự đình công; cuộc đình công

Xóa

parking

việc đỗ xe

Xóa

solution

giải pháp

Xóa

possibility

khả năng, tình trạng có thể

Xóa

station

ga tàu

Xóa

cost

chi phí

Xóa

proposal

lời đề xuất