Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Good morning Dr Alex. Can you tell us something about robots, please?
Chào giáo sư Alex, ông có thể nói cho chúng cháu vài điều về người máy không?
Yes, of course.
Dĩ nhiên rồi.
What do you think about the role of robots in the past?
Ông nghĩ sao về vai trò của người máy trong quá khứ?
Well, in the past they had a minor role. They could only do very simple things.
À, trong quá khứ chúng có vai trò nhỏ thôi. Chúng chỉ có thể làm những việc đơn giản.
What can they do now?
Bây giờ chúng có thể làm gì?
Now they can do quite a lot. Home robots can do the housework. Doctor robots can help sick people.
Bây giờ chúng có thể làm nhiều việc. Người máy gia đình có thể làm việc nhà. Người máy bác sĩ có thể chăm sóc người bệnh.
Can they build a house?
Chúng có thể xây nhà được không?
Yes, they can. Worker robots can even build big buildings.
Được. Người máy lao động có thể xây những tòa nhà lớn.
Can they teach?
Chúng có thể dạy học không?
Yes, teaching robots can teach in classes.
Được. Người máy dạy học có thể dạy trong lớp.
What do you think robots will be able to do in the future?
Ông nghĩ là người máy sẽ có thể làm gì trong tương lai?
Well, I think they will play a very important role. They will be able to do many things like humans.
À, tôi nghĩ rằng chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. Chúng sẽ có thể làm được nhiều thứ như con người.
Will they be able to talk to us?
Chúng sẽ có thể nói chuyện với chúng ta không?
Sure they will. But they won't be able to do things like playing football or driving a car.
Được chứ. Nhưng chúng sẽ không thể làm những điều như là chơi bóng đá hay lái xe đâu.
Học câu