Nói trước

Welcome back. Phuong! Brazil is amazing, isn't it?

Chào mừng trở lại, Phương! Braxin thật đáng ngạc nhiên phải không?

Nói sau

It is, Nam, and its very diverse!

Đúng thế, Nam. Và nó rất đa dạng!

Nói trước

What do you mean?

Bạn muốn nói gì vậy?

Nói sau

The beaches in the south are so peaceful, while cities like Rio are overcrowded.

Bãi biển ở miền Nam rất yên bình, trong khi các thành phố như Rio quá đông đúc.

Nói trước

What about the people?

Con người thì sao?

Nói sau

In Rio some people are wealthy: with high living standards. But there are also poor people who live in slums.

Ở Rio có vài người giàu có với mức sống cao. Nhưng cũng có người nghèo sống trong khu ổ chuột.

Nói trước

Life must be difficult in the slums.

Cuộc sống trong những khu ổ chuột chắc là khó khăn.

Nói sau

Yes. the slums are overcrowded: and crime is a major problem there.

Vâng. khu ổ chuột quá đông: và tội phạm là một vấn đề lớn ở đó.

Nói trước

Crime affects everyone in the city, doesn't it?

Tội phạm ảnh hưởng đến mọi người trong thành phố, phải không?

Nói sau

It does, Nam. But there are probably other problems in the slums too: like disease: and poor healthcare:...

Đúng thế, Nam. Nhưng có thể có những vấn đề khác trong khu ổ chuột, như bệnh tật và y tế nghèo nàn...

Nói trước

Wow, did you see that yourself?

Ồ, chính bạn có thấy điều đó không?

Nói sau

No. Visitors don't usually visit the slums. It's too dangerous.

Không, những khách tham quan thường không đến khu ổ chuột. Nó quá nguy hiểm.

Nói trước

There are probably fewer things to see and to do in the slums, aren't there?

Có lẽ có ít thứ để xem và làm ở đó phải không?

Nói sau

Yes. However, I love Brazil and I had a very good time there.

Đúng thế. Tuy nhiên, mình thích Braxin và mình đã rất vui khi ở đó.

Nói trước

Sure. It's a real experience, isn't it?

Chắc rồi, nó là một kinh nghiệm thật sự phải không?

Nói sau

It is.

Đúng thế.