Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What do you mean?
Bạn muốn nói gì vậy?
The beaches in the south are so peaceful, while cities like Rio are overcrowded.
Bãi biển ở miền Nam rất yên bình, trong khi các thành phố như Rio quá đông đúc.
In Rio some people are wealthy: with high living standards. But there are also poor people who live in slums.
Ở Rio có vài người giàu có với mức sống cao. Nhưng cũng có người nghèo sống trong khu ổ chuột.
Life must be difficult in the slums.
Cuộc sống trong những khu ổ chuột chắc là khó khăn.
Crime affects everyone in the city, doesn't it?
Tội phạm ảnh hưởng đến mọi người trong thành phố, phải không?
It does, Nam. But there are probably other problems in the slums too: like disease: and poor healthcare:...
Đúng thế, Nam. Nhưng có thể có những vấn đề khác trong khu ổ chuột, như bệnh tật và y tế nghèo nàn...
Wow, did you see that yourself?
Ồ, chính bạn có thấy điều đó không?
No. Visitors don't usually visit the slums. It's too dangerous.
Không, những khách tham quan thường không đến khu ổ chuột. Nó quá nguy hiểm.
There are probably fewer things to see and to do in the slums, aren't there?
Có lẽ có ít thứ để xem và làm ở đó phải không?
Học câu