17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

affect

tác động, ảnh hưởng

Xóa

crime

tội phạm

Xóa

diverse

đa dạng

Xóa

overcrowded

quá đông người; quá đông khách (cửa hàng, tàu xe…)

Xóa

slum

nhà ổ chuột