Nói trước

Do you know, Trang and I saw a very interesting film yesterday!

Bạn có biết, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn VBI ngày hôm qua đấy!

Nói sau

What was it?

Nó là gì?

Nói trước

Star Trek Into Darkness.

Star Trek into Darkness.

Nói sau

Oh, I like this series, but I've only seen Star Trek 2009. What's Into Darkness about?

Ồ, mình thích loại phim này, nhưng mình chỉ xem Star Trek 2009 Into the Darkness nói về gì?

Nói trước

Well, after their adventures on the journey to Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have to fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants to destroy Earth.

À, sau cuộc phiêu lưu của họ trên chuyến hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và đội anh ta trở lại Trái đất trên chiếc Enterprise trong năm 2259. Tuy nhiên, họ đã có một cuộc chiến chống tên khủng bố nguy hiểm John Harrises người mà muốn phá hủy Trái đất.

Nói sau

Sounds thrilling!

Nghe thật ly kỳ!

Nói trước

Yes, it was! Actually, Kirk dies trying to stop him, but fortunately, he comes back to life. It's just a film, after all!

Đúng vậy. Thật ra Kirk chết khi cố gắng ngăn hắn, nhưng may là anh ấy đã sống lại. Sau cùng thì nó chỉ là phim thôi!

Nói sau

A happy ending! But it does make me think about the real world... Could Earth ever be in that kind of danger?

Một kết thúc vui. Nhưng nó làm mình nghĩ về thế giới thật... Trái đất có thể bị nguy hại như vậy không?

Nói trước

That's funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.

Nghe buồn cười quá, Trang cũng hỏi mình rằng mình có nghĩ là điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai không?

Nói sau

And how did you answer?

Cậu trả lời như thế nào?

Nói trước

I said I didn't know but that Earth might be run by aliens!

Mình nói rằng mình không biết nhưng Trái đất có thể bị quân ly bởi người ngoài hành tinh.

Nói sau

Haha! That's true; nobody knows.

Ha! Đúng vậy, không ai biết được.