17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

language

ngôn ngữ, tiếng

Xóa

french

tiếng Pháp

Xóa

test

thí nghiệm

Xóa

pass

vượt qua, đỗ

Xóa

band

hạng

Xóa

point

điểm

Xóa

proficient

thành thục