Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
I've been choosing my school subjects for next year. I've decided to take a vocational GCSE* along with some traditional academic subjects.
Mình đã chọn những môn học ở trường cho năm tới. Mình đã quyết định học nghề GCSE cùng với một số môn truyền thống.
A vocational GCSE? What's that?
Nghê GCSE? Đó là gì?
Well, GCSEs are secondary certificates of education which are studied by students aged between 14 to 16. In vocational subjects, students can study a work sector like applied business, design, health, or tourism.
À, GCSEs là những chứng chỉ giáo dục trung học dành cho học sinh 14-16 tuổi. Những môn học nghề, học sinh có thể học một ngành nghề nào đó kinh doanh, thiết kế, y tế hay du lịch.
Isn't it hard to study both academic and vocational subjects at the same time? And isn't it too soon to be doing vocational training?
Nó có khó để học cả trên trường và những môn nghề cùng một lúc không? Và có quá sớm để đào tạo nghề không nhỉ?
Well, no... they offer an applied approach to learning so it's not too difficult or too soon. I think it adds variety.
À, không... họ cung cấp một cách tiếp cận ứng dụng để học vì vậy không quá khó hay quá sớm?
Oh, I see! What area are you interested in?
Ờ mình hiểu rồi. Bạn thích lĩnh vực nào?
Leisure and Tourism.
Giải trí và du lịch.
So, what job opportunities are there in tourism?
Vậy, cơ hội việc làm trong ngành du lịch à?
A lot. You can work as a housekeeper, receptionist, tour guide, lodging manager, chef, or event planner, you can also work in customer service...
Nhiều lắm. Bạn có thể làm người dọn phòng, lễ tân, hướng dẫn viên du lịch, quản lý, đầu bếp, lên kế hoạch sự kiện, hoặc làm trong ngành chăn soc khách hàng,...
Sounds interesting! What if change your mind later?
Nghe có vẻ hay nhỉ! Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thay đổi suy nghĩ sau đó?
No worries. I can still progress further education to take A level. With A levels, I can go to col university. What about you?
Đừng lo. Mình có thể học tiếp để lấy điểm A. Với bằng A mình có thể học đại học. Còn bạn thì sao?
My dad is encouraging me to biology, chemistry, and physicics.
Bố mình khuyến khích mình học sinh, hóa, lý.
Wow! To become a doctor?
Woa! Để làm bác sĩ à?
Yeah, we've discussed becoming a doctor, but I may also become a biologist.
Ừm, mình và gia đình thảo luận trở thành bác sĩ, nhưng cũng có thẻ thành nhà sinh học.
Học câu