Giả lập hội thoại


Good morning Mr Gonzales.

Buổi sáng tốt lành ngài Gonzales.

Good morning.

Chào cô.

It’s been a very good year for your company, hasn’t it?

Thật là một năm thuận lợi cho công ty ngài, phải không ạ?

Yes, an excellent performance. Our turnover was over 150 million euros, up 15%, and our gross profit roundabout 18.5 million. Very satisfying. And of course, our main product, Zumo, has done exceptionally well.

Phải, thành tích rất ấn tượng. Doanh thu của chúng tôi đạt trên 150 triệu euro, tăng thêm 15%, và lợi nhuận gộp cao đạt 18,5 triệu euro. Rất thỏa mãn. Và dĩ nhiên sản phẩm chủ chốt của chúng tôi Zumo, đã thể hiện đặc biệt tốt.

Yes, it’s certainly been a winner in Europe. How about the rest of the world? Any plans?

Vâng, chắc hẳn là sản phẩm đã rất thành công ở châu Âu. Thế còn các khu vực khác trên thế giới? Ngài có kế hoạch gì không ạ?

Yes, of course, we would like to build on our success in Europe and market the brand internationally. Obviously Spanish speaking countries would be good markets to break into, like Argentina and Mexico, they would provide the base for us to develop a global brand.

Đương nhiên là có, chúng tôi muốn nối tiếp thành công tại châu Âu và quảng bá thương hiệu trên toàn cầu. Rõ ràng thì các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha sẽ là thị trường béo bở để thâm nhập, như Achentina và Mehico, các quốc gia này sẽ tạo tiền đề cho chúng tôi phát triển thương hiệu toàn cầu.