Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

excellent

/ˈek.səl.ənt/

xuất sắc, tuyệt vời

an excellent meal

performance

/pəˈfɔː.məns/

hiệu suất làm việc, thành tích

faithful in the performance of one's duties

turnover

/ˈtɜːnˌəʊ.vər/

doanh thu

profit

/ˈprɒf.ɪt/

lợi nhuận

they're only interested in a quick profit

gross

/ɡrəʊs/

toàn bộ, tổng

great gross

satisfying

/ˈsæt.ɪs.faɪ.ɪŋ/

làm vừa ý, làm thỏa mãn

a satisfying result

product

/ˈprɒd.ʌkt/

sản phẩm

a firm known for its high-quality products

exceptionally

/ik'sep∫ənəli/

[một cách] khác thường

an exceptionally beautiful child

winner

/ˈwɪn.ər/

người chiến thắng

success

/səkˈses/

thành công

make a success for something

market

/ˈmɑː.kɪt/

quảng bá

she went to [the] market to sell what she has made

brand

/brænd/

thương hiệu

which branch of toothpaste do you prefer?

internationally

/,inte'næ∫nəli/

quốc tế, toàn cầu

an internationally known pianist

develop

/dɪˈvel.əp/

(+ from, into) phát triển

in less than ten years, it develops from a seed into a full-grown tree

global

/ˈɡləʊ.bəl/

toàn cầu, quốc tế

global warfare

Chọn tất cả