Giả lập hội thoại


Have you seen the latest?

Anh đã xem tin mới nhất chưa?

What’s that? About Megacorp PLC

Chuyện gì vậy? Về Megacorp PLC.

Yeah. And it’s not the only one. Every week there’s a new scandal. It’s going to change how we do our job.

Ừ. Và đó không phải là duy nhất. Mỗi tuần có một xì-căng-đan mới. Nó sẽ làm thay đổi cách chúng ta làm việc.

How? Our role is only to give an opinion based on estimates. We can’t review every little thing in detail.

Như thế nào? Vai trò của chúng ta chỉ là đưa ra ý kiến dựa vào các con số ước tính. Chúng ta không thể xem xét mỗi thứ nhỏ nhặt một cách chi tiết.

Oh, come on. Investors expect financial Information to be correct. And I think it’s fair enough. If they find out that, I don’t know, that assets have been overstated by 50%, then they’re going to be annoyed. I would be, too.

Ồ, thôi nào. Các nhà đầu tư muốn thông tin tài chính chính xác. Và tôi nghĩ là được thôi. Nếu họ tìm ra, tôi không biết nữa, rằng lượng tài sản đã bị nói quá lên 50%, thì họ sẽ bực bội. Tôi cũng sẽ như vậy.